مونس های روحی ویدا

*زندگی آرزویی است که هر لحظه از اندیشه تو رد می شود*

ستایش دیگران
بهترین بخشی را در هر فرد جست وجو کن و این را به او بگو.
همه ما به چنین محرکی نیازمندیم، هر بار که از کار من ستایش می شود، فروتن تر می گردم


چون احساس نادیده گرفته شدن یا ناخوشایند بودن نمی کنم.
نگریستن به عظمت همسایه ات را بیاموز و عظمت خودت را نیز بنگر.
[ ۹۱/۰۵/۰۲ ] [ ] [ ویدا ] [ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،