مونس های روحی ویدا

زندگی آرزویی است که هر لحظه از اندیشه تو می گذرد

تجربه کردن در این جهان بسیار حائز اهمیت است .

وظیفه شما کسب تجربه است ....

یعنی تجربه ی باورها و اعتقادات خود !!!

بدین ترتیب است که آموزش به کمال می رسد .

زیرا تجربه فراتر از باور است .

رسیدن به عشق ِ احساس همدردی . کمک به دیگران متضمن اراده ی بسیاری است که هر فردی می بایست در حد توان خود آن را به انجام رساند .

تاريخ ۹۰/۰۹/۲۳سـاعت نويسنده ویدا| |

Sky Theme